FKC Logo

Family Karate Center (FKC)

(International Karate Association of WA State)
12011 19th Ave SE, Everett, WA 98208 (map to dojo)
Phone: 425-344-2170 | Email: shihansan6dan@gmail.com
FKC Logo

BLACK BELT KATAS

Black Belt Kata

Kata Belts

Black Belt Katas

 

 

GRADUATE LEVEL 1
SHODAN-HO
Gosoku Yondan
Seipei
GRADUATE LEVEL 2
NIDAN
Nijushiho
Shiho Kosokun
Ni No Kata
Tamashi
Denko Dai
GRADUATE LEVEL 3
SANDAN
Unsu
Supraempai
Gojushiho
Gosoku Godan
MASTER LEVEL 1
YONDAN
Chatanyara Kushanku
Anso
Jyu Hachi No Tachi Kata
EXTRA KATA
Shiho Kosokun Sho
Kensei Dai
Nipaipo
Happo Sho
Saifa
Chintei
Chinto
Shisochin
Sochin
Raiden
Gosoku
Sanchin
Gosoku Ryu
Go No Kata
WEAPONS
Bo
Cane
Jo
Tonfa
Nunchaku
Sai
Kama